Following below you find a photo catalogue of earthy Bhutan Takin.

Photo: Bürglin/Berlin

Photo: Coke Smith/Tangijahe Nature Reserve, Sichuan, China

Photo: Coke Smith/Tangijahe Nature Reserve, Sichuan, China

Photo: Bürglin/Berlin

Photo: Bürglin/Berlin

Photo: Bürglin/Berlin

Photo: Bürglin/Berlin

Photo: Bürglin/Berlin

Photo: Bürglin/Berlin

Photo: Bürglin/Berlin

Photo: Bürglin/Berlin

Photo: Coke Smith/Tangijahe Nature Reserve, Sichuan, China

Photo: Coke Smith/Tangijahe Nature Reserve, Sichuan, China

Photo: Coke Smith/Tangijahe Nature Reserve, Sichuan, China